Rostocker Weihnachtsmarkt, Foto: TMV/Frank Neumann

Rostocker Weihnachtsmarkt, Foto: TMV/Frank Neumann

Rostocker Weihnachtsmarkt, Foto: TMV/Frank Neumann

Rostocker Weihnachtsmarkt, Foto: TMV/Frank Neumann